• Facebook
  • Svart Instagram Ikon

Kristiansund Kunsthall flytter til nye lokaler i Langveien 19, 6510 Kristiansund N.

Vi kjører en prelaunch av Kristiansund Kunsthall sine nye lokaler den 29.oktober kl.14.00 med Kunstens mulighetsrom#2. Kunstens mulighetsrom er en serie presentasjoner, samtale og seminar som ser på hvordan kunst og kunstnere kan bidra i stedsutviklingsprosesser.

I del to av serien, møter vi kunstnerduo Karin Bäckström og Jon Perman aka [KRIG] hvor de presenterer sin virksomhet og inviterer til en samtale om hvordan kunst og kunstnere kan være med og utvikle byer og tettsteder. Dette er del to i Kunstens mulighetsrom i regi av Madeleine Park og Møre og Romsdal Kunstsenter

[KRIG] er det kunstneriske møtet mellom Karin Bäckström og Jon Perman. De ga seg selv navnet [krig] inspirert av punkens tradisjoner og med en idé om å kjempe for sjelens frihet, kreativitet og DIY-etikk. Sammen gir de ut plater, lager installasjoner, driver et selvorganisert galleri/kulturhus (Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken) og organiserer kunstneriske prosjekter (bl.a. Art Promotion Gävleborg). Deres kunstneriske praksis dreier seg om følelser, håndverk og tekstiler i forhold til å lage, sosial orden og skape nye rom. Underliggende ligger en interesse for kollektivitet og kreativitet. Gjennom sine prosjekter ønsker de å gi plass til andre bilder av steder og skape nye virkeligheter. Under navnet [krig] produserer de både lydtekstile «scener/verk», forestillinger og musikk samt kunstneriske kreasjoner og prosjekter.
Gjennom sine performance prøver de å skape tekstiler som oppstår og går i oppløsning, en slags performativ tekstil. Tekstilarbeidene er laget av materialer funnet på lokale loppemarkeder. Lydene til musikken er samlet gjennom feltopptak og smakebiter av gamle lokale plater. De inneholder historiefortelling og en forankring til steder og mennesker gjennom materialer og assosiative hendelseskjeder. Scenene legges oppå hverandre og blir til slutt noe annet enn det de en gang var. Tekstilen og musikken blir et materiale for sosiale konstruksjoner der hendelser og situasjoner også kan utvikles til samskapte prosjekter.

Med utgangspunkt i [krig] har de jobbet med flere ulike deltakerbaserte prosjekter som berørte det offentlige rommet vi deler sammen. Prosjektene er utført i mindre byer, i bygdebyer i Gävleborg, i gruvebyen Sandviken og i en kommunal korridor. De vil fortelle om hvordan prosjektene utvikler seg, hvordan de ulike prosessene er modellert avhengig av deltakere, målsettinger og stedene de gjennomføres. Men også hvordan ulike temaer og arrangementer kan hekte seg inn i hverandre for å fortsette å vokse etter prosjektets slutt.

KM#2 er et samarbeid mellom Kristiansund Kunsthall og Møre og Romsdal Kunstsenter, og er gjennomført med kompetanseutviklende midler fra KORO / LOK ordningen.

 

MRK er støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.

Kristiansund Kunsthall er støttet av Kristiansund Kommune, Kulturrådet og Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

⚔️

 

Arts space of possibilities #2 [krig] Karin Bäckström and Jon Perman at Kristiansund Kunsthall

What happens when you involve artists and bring art into urban planning and the public realm?

Welcome to a presentation and conversation with Karin Bäckstörm and Jon Perman aka [krig] .

Saturday 29th of October at 2 pm at Kristiansund Kunsthall in KKs new location LAngveien 19 Kristiansund!

[krig ]( meaning war) is the artistic meeting between Karin Bäckström and Jon Perman. They gave themselves the name, inspired by the traditions of punk, and with an idea to fight for the freedom of the soul, creativity and DIY ethics.
Together they release records, create installations, run a self-organized gallery/culture center Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm in Sandviken, and organize artistic projects including Art Promotion Gävleborg. Their artistic practice revolves around emotions, craftsmanship and textiles in relation to making, social order and creating new spaces. Underlying is an interest in collectivity and creativity.

Through their projects, they want to give space to other images of places and create new realities. Under the name [krig, they produce both audio-textile “scenes/works”, performances and music as well as artistic creations and projects. Through their performances, they try to create textiles that arise and dissolve, a kind of performative textile. The textile works are made from materials found at local flea markets. The sounds of the music are collected through field recordings and samples of old local records. They contain storytelling and an anchoring to places and people through materials and associative chains of events. The scenes are layered on top of each other and eventually become something other than what they once were. The textile and the music become a material for social constructions where events and situations can also be developed into co-created projects.

The event is made possible through support from KORO/LOK

 
@: karleendresen@gmail.com
Tlf: +47 90994282
  • Facebook
  • Instagram

KRISTIANSUND KUNSTHALL

Support Your Local Kunsthall:

Vipps 692034